Polityka prywatności

Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie danych osobowych / Polityka prywatności

Część podstawowa:

1. Podmiot odpowiedzialny

BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222) pod adresem Al. Jerozolimskie 183, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000023973, REGON: 012604823, NIP: 524-010-46-41, nr GIOŚ: E0000887WBW, o kapitale zakładowym: 300 000 000 zł (w dalszej części niniejszego dokumentu określana „my“) jako operator niniejszej strony internetowej http://www.zelmer.pl („Strona Internetowa BSH“) jest administratorem danych odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych użytkowników Strony Internetowej BSH („Użytkownik“).


Ochronę danych osobowych Użytkowników traktujemy z należytą powagą.

W celu zagwarantowania, że przepisy dotyczące ochrony danych są przestrzegane przez nas i naszych dostawców usług, podjęliśmy odpowiednie kroki techniczne i organizacyjne.

Zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, poniżej zamieściliśmy informacje dotyczące rodzaju, zakresu i celu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych pozyskanych w powiązaniu z korzystaniem ze Strony Internetowej BSH.

2. Dane osobowe


Dane osobowe są to wszelkie informacje, które mogą być wykorzystane do odkrycia tożsamości Użytkownika. Tego typu informacjami mogą być na przykład nazwisko Użytkownika, adres pocztowy, adres e-mail lub numer telefonu. Informacje gromadzone poprzez stosowanie ciasteczek (więcej informacji poniżej w sekcji Część Rozszerzona pkt. 1), niemające bezpośredniego powiązania z tożsamością Użytkownika, np. w jaki sposób wykorzystuje on Stronę Internetową BSH, także mogą być danymi osobowymi. Jeżeli takowe informacje opierają się na identyfikacji powiązanej z Użytkownikiem, są one odpowiednio gromadzone, przechowywane i oceniane. Dane niestanowiące danych osobowych są to informacje zbiorcze, tj. informacje połączone w większe, niespersonalizowane jednostki sumaryczne, zgromadzone i podlegające ocenie, na podstawie których nie można zidentyfikować jakiejkolwiek osoby fizycznej bez dokładania nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

3. Gromadzenie i zatwierdzanie danych


Użytkownik może korzystać z niniejszej Strony Internetowej BSH bez ujawniania swojej tożsamości. Dane szczegółowe dotyczące standardowo gromadzonych przez nas informacji po uzyskaniu przez Użytkownika dostępu do Strony Internetowej BSH zostały podane poniżej w pozycjach „Wpisy w dzienniku serwera WWW" i „Stosowanie profili wykorzystujących pseudonimy".

Wszelkie dane osobowe udostępniane przez Użytkownika są wykorzystywane i przetwarzane przez nas do celów, w jakich Użytkownik przekazał nam wspomniane dane. Na przykład informacje przekazane poprzez formularz kontaktowy są wykorzystywane przez nas do przetworzenia zapytania Użytkownika. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podane przez Użytkownika dane są zbierane dobrowolnie, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić korzystanie przez Użytkownika z niektórych funkcjonalności Strony Internetowej BSH.

4. Wpisy w dzienniku serwera WWW


Po uzyskaniu dostępu do niniejszej Strony Internetowej BSH, przeglądarka internetowa Użytkownika jest technicznie konfigurowana do automatycznego przekazywania następujących danych („wpisów do dziennika") do naszego serwera www, które następnie zamieszczane są w plikach dziennika:

• data uzyskania dostępu
• czas uzyskania dostępu
• URL strony internetowej z której nastąpiło przekierowanie
• odczytany plik
• wielkość przekazanych danych
• typ i wersja przeglądarki internetowej
• system operacyjny
• adres IP
• nazwa domeny dostawcy usług internetowych Użytkownika

Są to wyłącznie informacje niepozwalające na identyfikację Użytkownika. Informacje te są niezbędne w celach technicznych, aby prawidłowo dostarczyć treści żądane przez Użytkownika, a ich gromadzenie jest nieuniknionym aspektem korzystania ze stron internetowych. Wpisy do dziennika są analizowane wyłącznie w celach statystycznych, aby usprawnić naszą witrynę internetową i leżącą u jej podstaw technologię, a następnie są usuwane.

Wpisy do dziennika, w tym adresy IP zanotowane we wpisach do dziennika, przechowywane są oddzielnie od pozostałych danych (np. danych o których mowa w pozycji 5), które są generowane w ramach korzystania przez Użytkownika ze Strony Internetowej BSH.

5. Stosowanie profili wykorzystujących pseudonimy

Stosujemy ciasteczka i piksele monitorujące do gromadzenia danych dotyczących korzystania Użytkownika z Strony Internetowej BSH (i biuletynów związanych z nią) w celach reklamowych i do badań rynkowych, a także w celu dostosowania Strony Internetowej BSH do potrzeb jej Użytkowników. Gromadzenie tych danych związanych z używaniem i tworzeniem profilu używania jest przeprowadzane anonimowo przy pomocy ciasteczka ID. Szczegółowe informacje odnośnie naszej polityki cookies oraz wykorzystywanych przez nas plików cookies znajdują się poniżej.

Profile używania tworzymy i przechowujemy wyłącznie w zanonimizowanej postaci i nie łączymy ich z nazwiskiem Użytkownika, ani z żadną inną informacją, taką jak adres e-mail, która mogłaby ujawnić jego tożsamość.

Przetwarzamy dane używania i tworzymy profile Użytkownika przy pomocy serwisu Google Analytics należącego do Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google").

Przetwarzanie danych odbywa się w Stanach Zjednoczonych, kraju nieobjętym zakresem Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dziennik Urzędowy UE L.281 p 31). Informacje dotyczące wykorzystywania przez Użytkownika Strony Internetowej BSH przekazywane są na serwer Google, gdzie są one analizowane i zwracane nam w postaci danych skumulowanych, ujawniających trendy w ogólnym wykorzystywaniu witryny internetowej BSH. O ile dane przekazywane na serwer Google przez nas mogą nie stanowić danych osobowych ze względu na swój charakter, zaznaczamy, że Google, Inc., która analizuje te informacje, przestrzega postanowień programu „EU-US Privacy Shield Framework”.

Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych używania i tworzenia zanonimizowanego profilu używania tego rodzaju (dokonując zastrzeżenia typu „opt-out" - rezygnacji). Użytkownik może zgłosić swój sprzeciw na stronie internetowej Google poświęconej zastrzeżeniom typu „opt-out". Chcąc uzyskać informacje dotyczące działania ciasteczek i opcji „opt-out" w Google Analytics, należy zapoznać się z oficjalną dokumentacją udostępnianą przez Google na stronie WWW:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

6. Przekazywanie danych osobom trzecim


W celu zapewnienia działania Strony Internetowej BSH współpracujemy z wieloma różnymi dostawcami usług. Zobowiązaliśmy tychże dostawców usług współpracujących z nami, jako podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, do przestrzegania naszych surowych wytycznych dotyczących przetwarzania danych zgodnie z krajowymi regułami dotyczącymi ochrony danych, tj. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Jeżeli, w innych przypadkach, przepisy dotyczące ochrony danych wymagają od nas uzyskania zgody Użytkownika w celu przekazania dostawcom usług danych osobowych dotyczących Użytkowników Strony Internetowej BSH, poinformujemy o tym fakcie Użytkownika i nie przekażemy jego danych bez jego uprzednio wyrażonej zgody.

7. Formularz kontaktowy


W przypadku kontaktowania się z nami poprzez e-mail lub formularz kontaktowy, przekazane informacje będą przechowywane i wykorzystywane w celu przetworzenia zapytania Użytkownika i możliwych dalszych zapytań z jego strony.

8. Dane osób nieletnich

Osoby nieletnie nie powinny przekazywać nam danych osobowych bez zgody swoich rodziców lub opiekunów.

9. Łącza do innych serwisów WWW


Strona Internetowa BSH zawiera łącza do innych serwisów WWW. Nie mamy wpływu na zachowanie lub brak zachowania zgodności przez operatorów tych stron internetowych z przepisami dotyczącymi ochrony danych.

10. Prawo do informacji oraz do poprawiania, usuwania i blokowania danych

Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych lub wnioski dotyczące poprawiania, usuwania i blokowania danych osobowych Użytkownika należy kierować poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie http://www.zelmer.pl/skontaktuj-sie w sekcji "Dane osobowe".

11. Zmiany niniejszej informacji o ochronie danych


Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych może zostać zmienione w razie zmiany zakresu usług świadczonych za pośrednictwem niniejszej Strony Internetowej BSH lub w celu wypełnienia obowiązujących przepisów prawna. Taka zmiana nie będzie pozbawiać Użytkownika praw nabytych na podstawie dotychczasowych postanowień Oświadczenia. W razie braku zgody Użytkownika na takie zmienione postanowienia Oświadczenia, Użytkownik powinien zaprzestać korzystania ze Strony Internetowej BSH.

Powyższe oświadczenie o ochronie danych / polityka prywatności obowiązuje od dnia: 01.02.2016 r.

Koniec części podstawowej.

 

Część rozszerzona:

1. Ciasteczka


Podobnie jak wiele innych stron internetowych, stosujemy „ciasteczka" (pliki „cookie"). Ciasteczka są to małe pliki tekstowe przekazywane przez serwer strony internetowej na twardy dysk Użytkownika. W ten sposób automatycznie otrzymujemy pewne dane dotyczące np. adresu IP, stosowanej przeglądarki, systemu operacyjnego na komputerze Użytkownika i połączenia z Internetem.

Nasze ciasteczka nie mogą być wykorzystywane do uruchamiania programów ani wprowadzania wirusów do komputera Użytkownika. Dzięki informacjom zawartym w ciasteczkach, możemy uprościć nawigację i usprawnić prawidłowe wyświetlanie się naszych stron internetowych.

W żadnym wypadku pobierane dane nie mogą być udostępniane osobom trzecim bez zgody Użytkownika.

Naturalnie, Użytkownik zawsze może przeglądać naszą witrynę internetową bez ciasteczek. Ustawienia domyślne przeglądarek internetowych zakładają wyrażenie zgody na stosowanie ciasteczek. Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć stosowanie ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. W celu uzyskania informacji dotyczących zmiany tych ustawień, należy skorzystać z funkcji pomocy przeglądarki. Należy zauważyć, iż niektóre z funkcji naszej Strony Internetowej BSH mogą nie działać w przypadku wyłączenia ciasteczek.