Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 183, 02-222 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023973, o kapitale zakładowym: 300 000 000 zł; NIP 524-010-46-41, REGON: 012604823, nr GIOŚ: E0000887WBW (dalej „BSH”) za pośrednictwem strony internetowej www.zelmer.pl (dalej „Strona Internetowa”).

2. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i przestrzegać jego postanowień. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na postanowienia Regulaminu, nie powinien korzystać ze Strony Internetowej.
 

3. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili z miejsca, gdzie został udostępniony.

4. Niniejszy Regulamin oraz korzystanie przez użytkowników z usług świadczonych za pośrednictwem Strony Internetowej podlegają prawu polskiemu.


5. BSH zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiana taka nie może naruszać praw nabytych użytkowników, ani przepisów obowiązującego prawa. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na Stronie Internetowej i będą obowiązywać po upływie 14 dni od momentu ich publikacji na Stronie Internetowej. Korzystanie przez użytkownika ze Strony Internetowej lub Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

6. Teksty, zdjęcia, grafiki, dźwięk, animacje i filmy, a także ich układ na Stronie Internetowej, oraz sama Strona Internetowa, są chronione prawem autorskim oraz innymi prawami własności intelektualnej.

7. Korzystanie przez użytkownika ze Strony Internetowej (w tym z jej zawartości) nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych, w tym praw autorskich do utworów. Użytkownik może zapoznać się z tymi treściami i korzystać z nich jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Poza określonymi w tej ustawie przypadkami, zabronione jest dokonywanie w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody BSH kopiowania, modyfikowania, czy transmitowania elektronicznie lub w inny sposób Strony Internetowej (w całości lub części).

8. Jeżeli co innego nie wynika z Regulaminu, wszelkie znaki towarowe, znaki handlowe, logotypy oraz inne oznaczenia umieszczone na Stronie Internetowej (dalej „Znaki") są prawnie chronione. Zgoda na używanie tej Strony Internetowej przez użytkownika nie jest jednoznaczna z pozwoleniem na używanie Znaków pojawiających się na Stronie Internetowej. Wszelkie użycie Znaków, bądź podobnych znaków lub nazw, jest zabronione, chyba że BSH wyrazi na piśmie zgodę albo przepis prawa stanowi inaczej.

II. Rodzaje i zakres usług objętych regulaminem


1. Warunki świadczenia usług droga elektroniczną

Za pośrednictwem Strony Internetowej BSH świadczy drogą elektroniczną następujące usługi (dalej „Usługi"):
       a)   usługę informacyjną, która polega na zapewnieniu użytkownikowi dostępu do materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych o różnorodnej tematyce, które są udostępniane za pośrednictwem Strony Internetowej na indywidualne żądanie użytkownika w taki sposób, aby użytkownik miał do nich dostęp w czasie przez siebie wybranym;
       b)   usługę wyszukiwania, która polega na umożliwieniu użytkownikowi zdalnego wyszukiwania i wyświetlania danych zapisanych na Stronie Internetowej;
       c)   usługę reklamową, która polega na publikacji materiałów reklamowych na Stronach Internetowych;
       d)   usługę kontaktu, która polega na umożliwieniu użytkownikowi wysłania do BSH zapytania o produkt lub zamówienia serwisu lub porady technicznej; złożenie zamówienia na tę usługę można dokonać pod adresem:
http://www.zelmer.pl/skontaktuj-sie
       e)   usługę pobierania, która polega na umożliwieniu użytkownikowi pobierania fragmentów treści lub całych plików udostępnionych na Stronie Internetowej;
        f)   BSH świadczy Usługi na rzecz użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

2. Zakaz dostarczania przez użytkownika treści o charakterze bezprawnym.


Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Usług w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie dostarczał za pośrednictwem Strony Internetowej następujących treści:
        a)   powodujących zaburzenia w pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych BSH lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu Usług drogą elektroniczną, w tym powodujących obchodzenie zabezpieczeń lub zamieszczanie treści w miejscach do tego nie przeznaczonych, korzystanie lub instalowanie złośliwego oprogramowania,
        b)   naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.


3. Zawarcie i rozwiązanie umowy

a) Umowa o świadczenie usług informacyjnych za pośrednictwem Strony Internetowej zostaje zawarta z chwilą wybrania przez użytkownika odpowiedniego adresu URL ze wskazanych przez niego stron internetowych lub skorzystania przez niego z przekierowania z innych stron osób trzecich i zostaje rozwiązana w momencie wyjścia ze Strony Internetowej.
b) Umowa o świadczenie pozostałych Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z danej Usługi przez Użytkownika.


4. Tryb postępowania reklamacyjnego

a) Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji w sprawach dotyczących Strony Internetowej lub Usług.
b) Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
-
oznaczenie użytkownika (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej)
- dokładne określenie przedmiotu reklamacji i okoliczności uzasadniających reklamację.
c) Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
d) Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty email, wysyłając wiadomość na adres:
Informacja@bshg.com.
e) Zgłoszenia reklamacji będą na bieżąco rozpatrywane przez BSH w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty otrzymania reklamacji przez BSH. Nie będą rozpatrywane reklamacje, które wynikają z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez użytkownika do wskazówek udzielanych użytkownikom na bieżąco za pośrednictwem Strony Internetowej lub bezpośrednio przez BSH.
f) Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.


5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym BSH

Wymagania techniczne, niezbędne do korzystania z Usług i/lub współpracy z systemem teleinformatycznym BSH:

- dostęp do sieci Internet (nie jest zapewniany przez BSH),
- do dostępu do Strony Internetowej: urządzenie (komputer, urządzenie mobilne) z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową,
- do odbierania wiadomości pocztą elektroniczną - posiadanie konta email.


6. Zapewnienie dostępu do aktualnej informacji

Poprzez Stronę Internetową BSH będzie realizować dostęp do informacji o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia Usług, w tym do informacji, których wymóg dostarczania użytkownikowi wynika z art. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. do następujących informacji:

- o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną; oraz
- o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.

7. Kontakt


Jeśli masz jakieś pytania, sugestie, wątpliwości lub skargi, skontaktuj się z nami telefonicznie (lista telefonów dostępna pod adresem
http://www.zelmer.pl/skontaktuj-sie) lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie http://www.zelmer.pl/skontaktuj-sie